Llistat de polítiques actives

Nom Tipologia Consentiment de l'usuari
Condicions d'ús i política de privacitat / Condiciones de uso y política de privacidad / Terms of use and privacy policy Política del Campus Virtual Tots els usuaris

Resum

La plataforma Ubiqua (https://ubiqua.uvic.cat) és un servei del Campus Virtual de la UVic-UCC. És un espai disponible per a membres de la comunitat universitària i per a col·laboradors externs per a la creació d’activitats en línia de formació i col·laboració. Les Condicions de servei, la Política de privacitat i el Marc legal són els mateixos que les condicions de servei del Campus Virtual de la  UVic-UCC pel que fa als serveis que té disponibles cada persona usuària.

Ubiqua és una plataforma d'aprenentatge virtual que s'ofereix als membres de la comunitat universitària i a persones col·laboradores, a les quals s'atorga un perfil d'usuari en funció de la seva condició. Cada persona usuària disposa d'un identificador propi i d'una contrasenya personal i intransferible que ha de conservar en secret. 

Text complet de les condicions d'ús

Ubiqua és una plataforma d'aprenentatge virtual que s'ofereix als membres de la comunitat universitària i a persones col·laboradores, a les quals s'atorga un perfil d'usuari en funció de la seva condició. Cada usuari disposa d'un identificador propi i d'una contrasenya personal i intransferible que ha de conservar en secret. 

Condicions de servei

Normes de conducta

Cada persona usuària de la plataforma és responsable de l'ús dels seus identificadors, dels continguts que incorpori i dels espais o recursos que tingui assignats. Això inclou els missatges de correu electrònic, missatges a fòrums, edicions a wikis i altres espais d'edició compartida, comentaris i preguntes, vídeos i altres fitxers o arxius incorporats a la plataforma.

Les persones usuàries tenen els deures següents:

 • Utilitzar la plataforma d'acord amb aquestes Condicions de servei, amb les normes reguladores dels drets d'autor, de protecció de l'honor, la intimitat i la pròpia imatge, de protecció de dades i amb la resta de normativa legal aplicable. 
 • Utilitzar els serveis de la plataforma de manera que no puguin danyar, sobrecarregar o perjudicar els sistemes informàtics i servidors de la UVic-UCC ni les xarxes connectades, ni interferir en altres usos legítims del Campus Virtual. 
 • No accedir de forma no autoritzada, mitjançant intrusió no autoritzada, ús de contrasenyes que no siguin pròpies o altres mitjans, a la plataforma, al Campus Virtual, a altres comptes, a sistemes informàtics o xarxes connectades o als servidors de la UVic-UCC. 
 • Obtenir material o informació emmagatzemada a la plataforma, al Campus Virtual, als seus servidors o equips associats a través de mitjans que estiguin expressament posats a la seva disposició. 
 • No descarregar de forma indiscriminada i massiva continguts com ara llistes de persones usuàries del sistema, documents de text en línia o informació agregada de les persones usuàries. 
 • No tergiversar ni operar amb identitat falsa. 

Queda estrictament prohibida la publicació de continguts: 

 • Que difamin o amenacin les altres persones.
 • Que infringeixin els drets de propietat intel·lectual.
 • Que siguin ofensius, pornogràfics, obscens o il·legals.
 • De caràcter publicitari o comercial.
 • Relacionats amb activitats polítiques de partits o moviments polítics.
 • Que puguin perjudicar els sistemes informàtics, com ara virus, arxius corruptes, malware, spyware o qualsevol altre programari que pugui malmetre el seu funcionament.
 • De caràcter poc precís o equívoc amb la finalitat d'enganyar altres persones. 

La UVic-UCC té l'obligació de portar a terme les actuacions convenients per verificar el bon ús de la plataforma, per la qual cosa podrà establir les mesures de control i sanció necessàries per detectar els incompliments de les presents condicions del servei i identificar-ne les persones responsables.

Compte d'usuari i autenticació

Per poder participar plenament en les activitats de la plataforma cal autenticació prèvia. A partir de les dades personals s'assignarà un compte d'usuari (nom d'usuari i clau). Aquest compte garantirà l'ús de tots els serveis als quals cada usuari ha de tenir accés en funció de la seva vinculació amb la UVic-UCC. Cap usuari podrà divulgar ni compartir les dades d'accés amb terceres persones per cap motiu. L'usuari es fa responsable d'utilitzar informació precisa i actual en cas d'afegir informació addicional opcional (per exemple, una foto retrat) al seu compte. De la mateixa manera, es compromet a corregir, si escau, i mantenir actualitzada la seva informació disponible al Campus Virtual.

La UVic-UCC posa a disposició dels usuaris la seva política de privacitat que contempla l'ús i tractament confidencial de la informació personal i l'aplicació de les mesures de seguretat adequades.

Dret a utilitzar el contingut de la plataforma

Bona part dels continguts de la plataforma estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. Llevat que s'indiqui el contrari, els textos, els exàmens, els vídeos, les imatges i els altres materials didàctics que s'ofereixen en aquest lloc són per a ús personal únicament en relació amb els estudis i cursos acadèmics corresponents. Tots els drets de la plataforma i el seu contingut estan reservats, excepte indicació expressa en sentit contrari.

Vigència del compte d'usuari

Tot el personal de la UVic-UCC i els estudiants d'estudis oficials o d'activitats pròpies de la UVic-UCC que tenen associada l'alta al Campus Virtual tindran el compte actiu a la plataforma durant tot el període de la seva vinculació amb la UVic-UCC.

Els altres usuaris amb vinculacions especials tindran el compte actiu en funció de la vigència que s'hagi estipulat en el moment d'alta.

La UVic-UCC no garanteix la disponibilitat futura de les informacions i comunicacions contingudes a les aules virtuals del Campus Virtual corresponents a les seves activitats acadèmiques. Correspon a cada persona usuària guardar còpies de seguretat pròpies de les seves comunicacions al Campus Virtual i de les comunicacions d'altres persones, si vol assegurar-ne la disponibilitat.

Un cop acabada la vinculació personal amb la UVic-UCC el compte quedarà cancel·lat i no operatiu d'acord amb la normativa establerta per la UVic-UCC.

Drets de propietat industrial i intel·lectual

El nom Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, acrònim UVic-UCC, els seus logotips i altres elements identificadors són propis de la institució. No es podrà fer ús d'aquests noms o marques ni de cap variant seva sense el consentiment i autorització expressa i per escrit. El Campus Virtual pot incorporar marques o altres identificadors de terceres persones que han de ser igualment respectats per les persones usuàries.

El lliure accés als continguts de la plataforma i del Campus Virtual no ha de ser interpretat com a concessió de qualsevol llicència o dret per utilitzar una marca o qualsevol altre identificador.

Els titulars de drets de propietat intel·lectual que considerin que els seus drets no han estat respectats hauran de comunicar-ho a la Secretaria General de la UVic-UCC (secretaria.general@uvic.cat).

La notificació haurà d'incloure:

 • La identificació de l'obra amb drets d'autor o, en el cas de múltiples obres en el mateix lloc, una llista identificativa d'aquestes obres;
 • la identificació del material objecte de l'activitat infractora; s'hi han d'incloure detalls suficients que permetin localitzar el material (per exemple: URL o assignatura);
 • la informació de contacte de la part reclamant (per exemple: adreça de correu electrònic);
 • una declaració de que l'ús denunciat no ha estat autoritzat;
 • una declaració que la informació en la notificació és exacta i que la part reclamant està autoritzada per actuar en nom propi com a titular dels drets o en representació del titular.

Limitacions de responsabilitat

La UVic-UCC i el seu personal vetllaran per garantir que el Campus Virtual operi de forma ininterrompuda i lliure d'errors, que el lloc estigui lliure de virus o d'altres components nocius. També vetllarà per garantir la precisió, la integritat, l'actualitat i la qualitat dels continguts del Campus Virtual. No es garanteix la disponibilitat futura dels continguts actuals.

Els usuaris del Campus Virtual el fan servir tant per a l'accés com per a la càrrega i la descàrrega de dades des del mateix Campus o des d'altres llocs indicats, sota la seva responsabilitat, compte i risc. La persona usuària és l'única responsable de qualsevol dany en propietats seves, incloent-hi els seus dispositius informàtics, o de la pèrdua de dades que resulti de l'ús del Campus Virtual.

Un cop acabada una activitat, els documents i materials de les aules virtuals corresponents s'eliminaran. És responsabilitat de les persones matriculades a aquesta activitat haver-se descarregat el material que sigui del seu interès. La UVic-UCC no té cap obligació de recuperar o enviar material que hagi deixat de ser accessible al Campus Virtual.

Condicions de servei del Campus Virtual

La utilització del Campus Virtual dona accés a continguts publicats per altres. Cada persona usuària serà responsable de la precisió, la utilitat, la fiabilitat i el respecte als drets de propietat intel·lectual del material que publiqui al Campus Virtual. La persona que es consideri perjudicada per actuacions d'altres, com ara informacions inexactes, ofensives o difamatòries, ho ha de comunicar als administradors del Campus Virtual. Abans d'aquesta comunicació en cap cas la UVic-UCC podrà ser considerada responsable de la divulgació d'aquests continguts. En cap cas la UVic-UCC ni les persones que presten servei a través del Campus Virtual donen suport a les opinions, recomanacions i consells expressats al Campus Virtual per les persones usuàries.

La UVic-UCC es reserva el dret de revisar les publicacions de persones usuàries i d'eliminar, en part o en la seva totalitat, qualsevol publicació que consideri contrària o incompatible amb els valors propis de la UVic-UCC o amb la normativa vigent.

Limitació de responsabilitat per enllaços

Ubiqua pot incloure enllaços a altres llocs web mantinguts o controlats per altres entitats. La UVic-UCC no es fa responsable dels productes o serveis que poden oferir aquests llocs. L'accés als llocs web vinculats de tercers és responsabilitat de la persona usuària.

Finalització o alteració dels serveis d'Ubiqua

La UVic-UCC pot cancel·lar l'accés a Ubiqua o suspendre-hi la participació, parcialment o completament, per incompliment de les presents condicions del servei o per altres causes d'incompliment de la persona usuària envers la UVic-UCC. És política de la UVic-UCC anul·lar els comptes de les persones usuàries d'Ubiqua que hagin infringit reiteradament els drets d'autor. La UVic-UCC es reserva el dret, en qualsevol moment i a criteri seu, de cancel·lar, reprogramar o alterar el format de qualsevol curs o servei ofert per la UVic-UCC a través del Campus Virtual, o de deixar de prestar qualsevol part o tot el contingut del lloc o els serveis relacionats sense que aquesta acció suposi cap obligació envers els usuaris del Campus Virtual.

Política de privacitat

Noms d'usuari i avisos

Les informacions i comentaris que cada persona publica als fòrums, wikis i altres canals de la plataforma Ubiqua dissenyats per a les comunicacions públiques o comunicacions entre els membres de la mateixa aula virtual seran accessibles a altres persones usuàries de la plataforma. Per aquesta raó, és important publicar únicament la informació personal imprescindible.

Consentiment per al tractament de dades

En utilitzar Ubiqua, la persona usuària accepta la recollida, ús, divulgació i conservació de la seva informació personal per a les finalitats pròpies de la gestió de la plataforma i de la gestió i organització dels serveis que ofereix la UVic-UCC. Les dades personals de les persones usuàries figuren en els fitxers propis de la UVic-UCC als quals es va fer referència en el moment inicial de la seva vinculació amb la UVic-UCC. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament reconeguts per la Llei a favor de les persones usuàries és gestionaran a través de l'apartat "Preferències" d'aquesta plataforma.

Informació recollida i utilització

La informació personal es recull quan una persona s'inscriu al Campus Virtual, participa en cursos en línia, envia missatges de correu electrònic o participa als fòrums i altres espais de comunicació de les diferents plataformes d'aprenentatge virtual de la UVic-UCC. També queda recollida certa informació d'ús sobre el rendiment i els patrons d'aprenentatge dels estudiants. A més, es fa un seguiment de la informació que indica, entre altres qüestions, quines pàgines es visiten, l'ordre en què han estat visitades, quan han estat visitades i quins enllaços i altres controls de la interfície d'usuari s'han utilitzat.

Des de l'Àrea de les TIC es pot registrar l'adreça IP, sistema operatiu i programari de navegador utilitzat per cada persona usuària i, en alguns casos, a partir d'una adreça IP, es pot conèixer el proveïdor de serveis d'internet d'una persona i la ubicació geogràfica des d'on es connecta. Aquesta informació es recopila amb diverses eines d'anàlisi web. Una part es recull a través de galetes (petits arxius de text ubicats a l'ordinador de la persona usuària que emmagatzemen informació sobre els seus usos del web i que poden ser accessibles des dels servidors del Campus Virtual). La majoria dels navegadors ofereixen instruccions de configuració per rebutjar les cookies, si així ho desitja la persona usuària. Si es rebutgen les cookies, algunes funcions i serveis del Campus Virtual poden tenir un rendiment inferior.