Els sistemes d'avaluació formativa posen l'estudiant al centre del procés d'aprenentatge. Els sistemes d'avaluació competencial i per criteris permeten desmistificar l'avaluació i fer participar l'estudiant en la seva pròpia avaluació i l'avaluació dels companys/es de classe, fomentant la iniciativa, la responsabilitat i el treball en equip. Veurem els principals sistemes de coavaluació i rúbrica que actualment es fan servir a la UVic i tindrem la oportunitat de posar en pràctica aquests coneixements.

El curs té els continguts següents:

  • Rúbriques de l'activitat Tasca
  • Rúbriques de l'activitat Taller
  • Exposició de rúbriques contribuïdes
  • Resolució de problemes amb rúbriques
  • Recursos oberts de rúbriques
  • Creació, configuració i ús de noves rúbriques